مراحل اجرای طرح

الف) تشکیل کمیته علمی- اجرایی:
این کمیته متشکل از نمایندگان انجمن مددکاران اجتماعی ایران،اساتید دانشگاه هاو نمایندگان دستگاه های اجرایی  وتشکل های غیر دولتی مرتبط می باشد که حسب موضوع و ایده طرح شده افراد تعیین می گردند.

ب)فراخوان:
به منظوراطلاع رسانی مناسب و مستمر فراخوان طرح از طریق های ذیل صورت می گیرد:
۱- چاپ پوستر و ارسال به دستگا های مرتبط،دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی(دولتی،آزاد،پیام نور، علمی- کاربردی، پژوهشکده های مرتبط،موسسات آموزش عالی آزاد غیر انتفاعی و …).
۲- اعلان از طریق سایت های دستگاه های مرتبط دولتی و غیر دولتی و سایر سایت های مرتبط.
۳- اعلان از طریق رسانه ها وسایل ارتباط جمعی.
۴- برگزاری نشست های خبری متعدد جهت معرفی طرح.
۵- نصب بنر در معابر عمومی و ورودی های دستگاه های اجرایی مرتبط.

ج) نحوه ارسال ایده ها:
کسانی که ایده های دارند می توانند  پس از تکمیل فرم بانک اطلاعات ایده های اجتماعی (ضمیمه طرح) از طریق های ذیل به انجمن مددکاران اجتماعی ایران ارسال نمایند:
۱-از طریق پست الکترونیک انجمن مددکاران اجتماعی ایران.
۲-از طریق ارسال ایده بصورت پست عادی به نشانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران.
۳- از طریق دورنگار به دفتر انجمن مددکاران اجتماعی ایران.
نکات:
الف)ترجیحا طرح بصورت تایپ شده ارسال گردد.
ب) چنانچه ایده مربوط به چند نفر می باشد مشخصات همه افراد نوشته شود.

د: نحوه بررسی ایده ها:
ایده های دریافتی در کمیته علمی- اجرایی بررسی و در صورت تایید به دستگاه مربوطه با ذکر مشخصات فرد ارسال کننده ایده ارسال می شود.
در صورت ارسال ایده های جدید به تعداد کافی، جشنواره ایده های اجتماعی برگزار می شود و ایده های برتر انتخاب و تندیس جشنواره را دریافت خواهند کرد.