مسئول کارگروه های تخصصی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

وظایف مسول کارگروه های تخصصی انجمن مددکاران اجتماعی ایران به شرح ذیل می باشد:
-هماهنگی  مستمر با کارگروه های تخصصی.
-اخذ مستمر گزارش عملکرد کارگروه ها.
-تهیه گزارش عملکرد کارگروه ها برای ارئه در جلسات هیات مدیره.
-برنامه ریزی به منظور مستند سازی اقدامات کار گروه.

مسول کارگروه های تخصصی انجمن مددکاران اجتماعی ایران  خانم لیلا فرجی.