معرفی کتاب: برنامه ریزی اجتماعی (تدوین،پایش و ارزشیابی مداخلات اجتماعی)

نیازسنجی اختصاصی زمانی انجام می شود که می خواهیم برای یک مشکل اجتماعی خاص مثل جرم، خشونت، فرار از مدرسه یا اعتیاد اطلاعات بیشتری جمع آوری کنیم تا بتوانیم برای آن مشکل اجتماعی، مداخله اجتماعی تدوین کنیم. سوالی که اینجا مطرح می شود، این است که از کجا بدانیم که چه مشکل اجتماعی ایجاد شده یا افزایش پیدا کرده است؟ جواب این سوال را از داده های اولیه نیازسنجی عمومی یا از داده های ثانویه مثل گزارشهای رسیده به سازمانهای مسئول در مورد یک مشکل اجتماعی خاص، پدیدار شدن نشانه هایی از بروز مشکل اجتماعی (مشاهده افزایش بزهکاری نوجوانان در جامعه) و مطالعات قبلی متخصصان می توان پیدا کرد.

کتاب “برنامه ریزی اجتماعی (تدوین،پایش و ارزشیابی مداخلات اجتماعی)” اثری است از دکتر حسن رفیعی، دکتر فردین علی پور و فاطمه خزائلی پارسا که از سوی انتشارات دانژه منتشر شده است.

نویسندگان در این کتاب اثربخش و کارآمد، به معرفی مشکل اجتماعی، مفاهیم و انواع آن، بررسی علمی فنون و فرایند برنامه ریزی برای مداخلات اجتماعی و بیان اصول و قواعد پایش و ارزشیابی، جهت آموزش مقابله ی برنامه ریزی شده با معضلات اجتماعی می پردازند.

این کتاب می تواند اثری ارزشمند برای مددکاران اجتماعی که کار جامعه محور انجام می دهند باشد و منبع کمکی قابل اتکا برای درس های مددکاری اجتماعی کار با جامعه، برنامه ریزی اجتماعی و سرپرستی کارورزی باشد.

این کتاب با ۳۰۰ هزار ریال در کتابفروشی های سراسر کشور قابل تهیه است.