معرفی کتاب: مقدمه ای بر مددکاری اجتماعی بالینی

کتاب “مقدمه¬ای بر مددکاری اجتماعی بالینی” در شش فصل و برای استفاده مددکاران اجتماعی، دانشجویان و نیز سایر متخصصان به رشته تحریر درآمده است. کتاب حاضر در تلاش است ضمن آشنایی مددکاران اجتماعی با این حوزه، مهارت در “ارزیابی، تشخیص، درمان” از دیدگاه مددکاری اجتماعی بالینی ارتقاء یابد و راههای پیشگیری و کاهش مشکلات عاطفی و روانی و کم¬توانی را آموزش دهد تا عملکرد سلامت زیستی روانی اجتماعی افراد، زوج¬ها، خانواده¬ها و گروه¬ها افزایش یابد. در این کتاب موضوع تاریخچه و چرایی گسترش مددکاری اجتماعی بالینی مورد بحث قرار گرفته است. همچنین با توجه به این که یکی از اهداف مددکاری اجتماعی بالینی تمرکز بر توانبخشی و توانمندسازی افراد است، فصلی از کتاب به این موضوع اختصاص دارد. رویکردهای نظری و مداخلات مددکاری اجتماعی بالینی در کار با گروه¬های مختلف از دیگر عناوین برجسته این کتاب است و همچنین نمونه مداخله بالینی در دو حوزه اعتیاد و خشونت در مدرسه (از مسائل مهم جامعه کنونی ما) مورد بحث قرار گرفته است. امید است که این کتاب زمینه¬ای برای مطالعه بیشتر و مداخلات بالینی در حوزه مددکاری اجتماعی بالینی فراهم آورد.

این کتاب نوشته “طلعت الهیاری” و “شورش لطفی” است.