معلولیت چیست؟ معلول کیست؟ مشکلات چیست و چاره کجاست. سوال چیست؟ و…

 

محترم رمضانلو
محترم رمضانلو

معلولیت چیست؟ معلول کیست؟ مشکلات چیست و  چاره کجاست. سوال چیست؟ و…
امروز بابی را با هم  می گشاییم که در دیگری بروی زندگی باشد.

هر چند سخن را با واژه هایی آغاز کردیم که به ظاهر مفاهیمی خاص هستند، اما اساسا محتوای ویژه ای ندارند. زیرا که سخن ما از انسان و انسانهاست. حرف ویژگی های بشری و نیاز های آدمی است. موضوع فرصت های زیستنن و چگونه زیستن است. بیان مشکلات و گفتن حرف های دل است و شوق شنیدن را رویانیدن و راه حل ها یافتن است و… تا که پاسخ یک سوال، آری فقط یک سوال داده شود و آن سوال موضوع  سوال دیگریست که می پرسد: معلولین چه می خواهند؟ و می دانیم که پاسخ این است: ” معلولین زندگی می خواهند بسان دیگران”. آیا پاسخ غریبی است. آیا نفس را در سینه حبس می کند؟ آیا …

اما نباید چنین باشد. باید که تمام واژه های آن در نفس ها جاری شود. باید اندیشه تلاش برای تحقق آن دلها را شوق و آرامش بخشد. آری حق معلولین است که مثل دیگران زندگی کنند و درک آن مسئولیت دیگران است. اما نه، هنوز حس غربت در میان واژه های ” معلولین، دیگران” یعنی( من و تو و…) معنا را سخت و سرد و غم انگیز کرده لست. حق مطلب ادا نمی شود؛ می خواهیم بدانیم و بگوییم: ” حق ماست که معلولین زندگی به سان همه داشته باشند و درک آن مسئولیت همه ماست”.باید آن را باور کرد باید در دلها نشاند. باید دیده ها را بر آن گشود. باید فهمید که معلولیت نباید معنائی دگرگونه به زندگی انسانهائی که دچار آن شده اند بدهد. نباید پذیرفت که معلولیت محرومیت است. اما باید دانست که معلولیت دشوار است نقص و نداشتن حس و یا عضو سخت است…

پس باید اندیشید که معلولین همان احساسات و نیازهایی را دارند که همه دارند به اضافه نیازهای ویژه ناشی از معلولیت و احساسات خوش و ناخوشی که بقیه به آنان روا می سازند.

پس از این باب درآیید که با هم عازم شویم به دنیایی پر از دریچه های نور و راههای همراهی..
محترم رمضانلو
مددکار اجتماعی. مسئول کلینیک مددکاری اجتماعی صادق