موسوی چلک به ریاست موقت کمیسیون جهانی اخلاق منصوب شد

دکتر سید حسن موسوی چلک، به عنوان کمیسر اخلاق فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی منصوب گردید.

پس از کناره گیری خانم داون هابدی از ریاست کمیسیون جهانی اخلاق فدراسیون، دکتر موسوی چلک و دکتر جین شیر به صورت مشترک به ریاست موقت این کمیسیون، تا زمان مجمع عمومی و انتخاب رئیس جدید در تیرماه سال آتی منصوب شدند.

Dr Jane SheareDr Mousavi Chelak

دکتر موسوی چلک، همزمان کمیسر اخلاق فدراسیون از منطقه آسیا اقیانوسیه است و دکتر شیر نیز همین سمت را در منطقه اروپا داراست.

فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی (IFSW) دارای پنج کمیسیون تخصصی شامل اخلاق، آموزش، حقوق بشر، افراد بومی و سازمان ملل است و هر یک از کمیسیون‌ها در قاره های مختلف شاخه های منطقه ای دارند.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران این موفقیت را که نشان از شایستگی و سوابق نیک ایشان دارد به دکتر سید حسن موسوی چلک و جامعه مددکاری اجتماعی ایران تبریک عرض می‌نماید.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران