نامه ای از ستّاره فرمانفرمائیان

چند روز قبل آقای مجید هوشمند، از مددکاران اجتماعی، نامه ای از سرکار خانم فرمانفرمائیان به آقای زیرنون، مددکار اجتماعی، به تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۴۲ در اختیارم قرار داد که بدون هیچ گونه تغییری در سایت قرار دهم.

 سیدحسن موسوی چلک       

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران