نشستی با داوطلبان در دفتر انجمن + تصاویر


گروهی از اعضای داوطلب انجمن به منظور تجدید دیدار و مرور اقداماتی که در دور جدید فعالیت انجمن برنامه ریزی شده است آخرهفته در دفترانجمن حضور یافتند.

در این نشست صمیمانه که رییس و برخی از اعضای هیات مدیره نیز حاضر بودند پیرامون چالش ها و نقاط قوت و ضعف حوزه داوطلبی انجمن بحث و تبادل نظر صورت گرفت و همکاران داوطلب نقطه نظرات، نقدها و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

درانتهای نشست برنامه ریزی هایی برای برخی اولویتها  و اقدامات مهمی که در دستور کار انجمن هست صورت گرفت.

تصاویر

۹