نشست امور اجتماعی در آموزش و پرورش برگزار شد

نشست پنجم از سلسله نشستهای گفتگوی اجتماعی روز گذشته برگزار شد.

این نشست با موضوع امور اجتماعی در آموزش و پرورش با حضور جمعی از مددکاران اجتماعی و مسئولین آموزش و پرورش برپا شده و پیرامون مسائل مختلف مانند آسیبهای اجتماعی، امور فرهنگی و پیشگیری بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

مشروح این گزارش در آینده منتشر خواهد شد.