نظرسنجی (خیلی مهم): نقش مددکاران اجتماعی در حوزه مواد مخدر

با توجه به اعلام آمادگی وزیر محترم کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر،  مبنی بر بهره گیری از ظرفیتهای حوزه مددکاری اجتماعی و حمایت از طرح ها و برنامه های قابل اجرا توسط مددکاران اجتماعی، به نظر شما مددکاران اجتماعی در حوزه کنترل و کاهش مواد مخدر و روانگردان و آسیبهای ناشی از آن در چه زمینه هایی می توانندایفای نقش کنند؟

arm_madadkaran

قطعا اعلام نظرات همکاران محترم واحدهای مختلف در هر سطح و به هر اندازه ای  می تواند به انجمن و جامعه مددکاران اجتماعی کمک کند تا رویکرد صحیحی اتخاذ کنند و برنامه موثرتر و جامعتری را تهیه و ارائه کنند و از فرصت پیش رو به نفع مددکاران اجتماعی و جامعه خدمات گیرندگان به بهترین نحو بهره بگیرند.