همایش روز مددکار اجتماعی در سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران

مددکاران اجتماعی سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی روز ملی مددکاری اجتماعی را با حضور رئیس انجمن مددکاران اجتماعی گرامی داشتند.

تعدادی از مددکاران اجتماعی بخش های مختلف سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، صبح روز پنج شنبه در ساختمان شماره ۲ این سازمان کیک بزرگداشت روز مددکار اجتماعی را بریدند.

 

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران