همدردی

بسمه تعالی

تسلیت
تسلیت

بدینوسیله به اطلاع می رساند عموی جناب آقای دارابی، حسابدار انجمن مددکاران اجتماعی ایران، به رحمت خدا رفته اند.
انجمن مددکاران اجتماعی ایران این مصیبت را به خانواده محترم مصاب تسلیت گفته برای آن مرحوم غفران الهی و برای باز ماندگان صبر جزیل از خداوند مسئلت می نماید.

منبع:روایط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران