همدردی

تسلیت
تسلیت

بدینوسیله به اطلاع می رساند برادر جناب آقای دکتر اکبر بخشی نیا از مددکاران اجتماعی به رحمت خدا رفته اند.
انجمن مددکاران اجتماعی ایران این مصیبت را به خانواده محترم مصاب تسلیت گفته برای آن مرحوم غفران الهی و برای باز ماندگان صبر جزیل از خداوند مسئلت می نماید.

منبع:روایط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران