همدردی

تسلیت
تسلیت

بسمه تعالی

بدینوسیله به استحضار می رساند پدر آقای مهدی خدمت بین دانا از اعضای انجمن مددکاران اجتماعی ایران (استان گیلان) به رحمت خدا رفته اند.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران این مصیبت را به ایشان و خانواده محترم مصاب تسلیت گفته برای آن مرحوم غفران الهی و برای باز ماندگان صبر جزیل از خداوند مسئلت می نماید.

منبع:روایط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران