همدردی

تسلیت
تسلیت

بسمه تعالی

بدینوسیله به استحضار می رساند مادر آقای افروشه (مادر همسر خانم ایمانی) از  مددکاران اجتماعی   به رحمت خدا رفته اند.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران این مصیبت را به ایشان و خانواده محترم مصاب تسلیت گفته برای آن مرحومه غفران الهی و برای باز ماندگان صبر جزیل از خداوند مسئلت می نماید.

منبع:روایط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران