وضعیت آسیبهای اجتماعی در کشور نگران کننده است

در برنامه های توسعه کشور کمترین توجه به حوزه اجتماعی شده است این در حالی است که غفلت ازاین حوزه می تواند پیامد های ناگواری داشته باشد


رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه نباید در تدوین برنامه ششم توسعه در حوزه اجتماعی نگاه سیاسی و امنیتی داشت، گفت: وضعیت اجتماعی کنونی کشور نگران کننده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، سید حسن موسوی چلک در سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران با عنوان« امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه» در دانشگاه آزاد اسلامی گناباد برگزار شد اظهارداشت: مقدمات برگزاری این کنفرانس در سال ۹۰ فراهم شده بود و امروز شاهد برگزاری این کنفرانس هستیم.
وی تصریح کرد: ما هم اکنون با یک حوزه اجتماعی بسیار بیمار رو به رو هستیم که باید اقداماتی برای بهبود آن صورت گیرد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نگاه سیاسی و امنیتی به حوزه های اجتماعی را آسیب جدی برای این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: باید نگاه های سیاسی و امنیتی در حوزه های اجتماعی به حداقل رسد تا بتوانیم آن طور که باید نسبت به اجرای برنامه توسعه کشور اقدام کنیم.
موسوی چلک ادامه داد: اگر در امور اجتماعی تدبیر درستی صورت نگیرد امنیت اجتماعی کشور با خطر مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه « چنانچه برنامه ششم توسعه نیز با نگاه سیاسی و امنیتی تدوین شود باید عطایش را به لقایش بخشیم»، گفت: باید برنامه ششم توسعه را بدون دیدگاه های سیاسی و امنیتی تدوین کرد تا نتیجه آن مطلوب تر از نتایج برنامه پنجم توسعه باشد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران خاطرنشان کرد: الزاماً همه مدیران دولتی عقل کل حوزه اجتماعی نیستند و نباید بهره برداری سیاسی در حوزه اجتماعی در برنامه ششم شود.