استاد دانشگاه دورهام :پذیرش تنوع اجتماعی زمینه انسجام اجتماعی در جامعه را بیش از پیش فراهم می کند.

پروفسور دکترسارا بنکس استاد دانشگاه دورهام و نظریه پرداز  برجسته حوزه اخلاق مددکار ی اجتماعی در سی و هفتمن همایش ملی و پنجمین کنگره بین المللی مددکاری اجتماعی که به میزبانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران  برگزارشد گفت: افتخار می کنم که در خدمت  مددکاران اجتماعی ایران هستم.  انجمن مددکاران اجتماعی ایران را تحسین می کنم و به خاطر فعالیت های قوق العاده و عالی و باورنکردنی که داند. شما مددکاران اجتماعی ایران نشان دادید در این شرایط داریدتلاش می کنیدتا تنوع بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. وقتی به عنوان تنوع اجتماعی توجه می کنم نیازمند تعمق بیشتر در بارهاین موضوع هستیم چرا که  احترام به تنوع بسیار مهم است.

این نظریه پرداز مددکاری اجتماعی در حوزه اخلاق ادامه داد که تنوع در  ارتباط با مذاهب، اقوام وگروه های هدف مختلف می باشد.مهم است تا با اقدامات اجتماعی مشترک این تنوع را در عمل  هم توجه کنیم.در واقع بیانیه جهانی  اصول اخلاقی حرفه ای مددکاری اجتماعی هم به این موضوع اشاره کرده است.ارتقاء عدالت اجتماعی، تقویت جامعه همه مشمول و همچنینن احترام به تفاوت ها و تنوع ها، احترام به گروه های مختلف از جمله مفاهیمی که در بیانیه جهانی اخلاق بدان اشاره شده است.

وی تاکید کرد که پذیرش تنوع اجتماعی ،زمینه انسجام اجتماعی در جامعه را بیش از پیش فراهم می کند.فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی در این زمینه اهتمام ویژه دارد و انجمن مددکاران اجتماعی  ایران هم در این راستا پیشگام است.ما مددکاران اجتماعی در قبال  هم مردم و محیط زیست سالم مسئولیت داریم. ازرعایت حقوق هم و همه مخلوقات، زمین و گیاهان  حمایتمی کنیم.

استاد دانشگاه دورهام در پایان تاکید کرد که ما تعهدمان  را به انسانها  از  طریق دنبال کردن تحقق عدالت اجتماعی نشان می دهیم که در چارچوب منشور اخلاقی فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی است.