پنل تخصصی مددکاری اجتماعی و میانجی گری در همایش روز علوم اجتماعی

پنل تخصصی مددکاری اجتماعی و میانجی گری به عنوان بخشی از برنامه همایش روز علوم اجتماعی برگزار می شود.

این نشست تخصصی در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۹ لغایت ۱۱ صبح برگزار خواهد شد.

دکتر عباسعلی یزدانی، دکتر منصور فتحی و آقای رضا ببری سخنرانان اصلی این نشست تخصصی خواهند بود.