پیام انجمن مددکاران اجتماعی به مناسبت روز جهانی سالمند

به نام خالق نیکی ها

«پیام انجمن مددکاران اجتماعی ایران به مناسبت روز جهانی سالمند»

دهم مهر ماه هجری شمسی سال نودو یک مصادف با اول اکتبر دوهزار و دوازده میلادی مصادف با روز جهانی سالمند است.در حال حاضر با توجه به کاهش نرخ باروری و افزایش امیید به زندگی و همچنین امید به زندگی سالم در دنیا شاهد افزایش جمعیت سالمند هستیم که سرعت این افزایش در کشور های در حال توسعه از جمله ایران به مراتب بیشتر از کشور های توسعه یافته است. این شرایط از طرفی نشان از موفقیت برنامه بهداشت و سلامتی دارد که می تواند یک فرصت باشد اما اگر ندبیر مناسب نشود می تواند مشکلاتی را برای جوامع مختلف ایجاد کند. این نگرانی زمانی بیشتر می شود که بدانیم تغییرات ساختار خانواده،توسعه شهر نشینی،کاهش ارتباطات خانوادگی،  فشار های ناشی از مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی و … را نیز  پیش رو خواهیم داشت.

 .انجمن مددکاران اجتماعی ایران ضمن تبریک این روز بزرگ به سالمندان گنجینه های ارزشمند جامعه و سپاس از کسانی که در این حوزه تلاش صادقانه دارند توجه به چند نکته را در این زمینه خواستار است:

۱-     به موضوع سالمندی بیشتر از سالمند توجه شود چرا که در این صورت است که از دوران کودکی برای داشتن پیران با نشاط تلاش صورت خواهد گرفت.

۲-   با توجه به افزایش جمعیت سالمندی ضرورت بازنگری در سیاستگزاری های کلان  کشور در حوزه های مختلف اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی،آموزشی و .. به منظور حمایت از سالمندان و ایجاد بستر لازم برای مشارکت اجتماعی آنان. اجتناب ناپذیر است.

۳-    بستر سازی برای برخورداری همه مردم از جمله سالمندان از نظام تامین اجتماعی  کارآمد فراهم شود.

۴-   تسهیل دسترسی به خدمات درمانی،توانبخشی و اجتماعی برای سالمندان بویژه سالمندان دارای نیاز های خاص ضروری است.

۵-    همانگونه که در دین مبین اسلام بر تکریم سالمندان تاکیدات موکدی شده است از طریق اقدام های فرهنگی در جهت تقویت این جایگاه در خانواده و جامعه بیش از پیش تلاش شود.

۶-   مناسب سازی محیط برای مشارکت سالمندان در فعالیت های اجتماعی و حضور مستقل در جامعه جدی تر گرفته شود.

۷-    از سالمندان در برابر هر نوع خشونت و تعرض حمایت شود.

۸-    از تجربه ارزنده سالمندان در حوزه های مختلف استفاده شده و آنان مورد مشورت قرار گیرند.

۹-   در صورت عدم تحقق مفاد فوق پیش بینی می شود درآینده سالمندی بحرانی برای جامعه ایجاد خواهد کرد لذا انتظار می رود با آینده نگری در این زمینه سیاستگزاری و برنامه ریزی شود.

سید حسن موسوی چلک

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران