پیام تبریک عید نوروز/ عمو نوروز بر کوبه درها می کوبد

arm_madadkaranبه نام خالق بهار

بهارا  شور شیرینم بر انگیز                                                               شرار عشق دیرینم برانگیز

بهارا زنده مانی زندگی بخش                                                           به فروردین ما فرخندگی بخش

   خدا را شاکریم که فرصتی داد تا بهار را با «عمونوروز» تماشا کنیم. «عمونوروز»ی که بر کوبه ی درها می کوبد تا بگوید که: بیاییم در این بهار سرزندگی و شکوفایی، عید را فرصتی برای رجوع به فطرت پاک انسانی مان بدانیم و بگوییم: الهی، به ما کمک کن تا در سال نو: سینه ها مان را از کینه ها خالی کنیم، چرا که:

 کفرست در طریقت ما کینه و دشمنی                                                             آیین ماست سینه چون آیینه داشتن.

   الهی، کمک کن تا در سال نو: چشمی گریان، دستی لرزان وتهی، قلبی شکسته، خانه ای ویران و… نشود.

   الهی کمک کن تا نوع دوستی، خدمت به خلق و نیکی به انسان ها سرلوحه زندگی مان قرار گیرد چرا که معتقدیم:

خس و خاری که ز راه دگران برداری          در دل خاک تو را باغ و بهاری باشد

   الهی، ما را از بلای کبر و غرور و نخوت نجات ده تا حقایق وجودمان را ببینیم و جمال زیبای تو را مشاهده کنیم و به ما کمک کن تا در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهی می کشاند با « نداشتن و نخواستن » روئین تن شویم.

   الهی، تو را شکر می کنیم که ما را با درد آشنا کردی تا درد دردمندان را لمس کنیم و به آن ها کمک کنیم چرا که نیک می دانیم که در نزد تو دستانی که کمک می کنند، پاک تر از همه ی دست ها هستند تا از این طریق دل دل شکستگان را شاد کنیم:

طواف کعبه ی دل کن که کعبه خود سنگی است                     این خلیل بنا کرده و آن خدای خلیل

   امید است در آستانه تحول طبیعت از تدبیرکننده هستی و آفریننده بهار خالصانه بخواهیم که به ما توفیق تحول در احوال و ایجاد دگرگونی در جان ها عنایت فرماید و از خزیدن در خزان بدخواهی ها رها شده، دم را غنیمت شمرده و از بهار بهره جوییم و به وضعیت مطلوب بیندیشیم و با وجودی آکنده از امید به رسیدن بهار با شدت هر چه بیشتر تحول از حال موجود به مطلوب را بخواهیم.

   بهار بستر مهر است و دفتر معرفت، قصه ی هستی است و حکایت وابستگی ها و فراموشی خستگی ها. بهاران، با همه ی رمز و راز هایش بر شما و خانواده محترم تهنیت باد.

                                                                                         سید حسن موسوی چلک

                                                                                        رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

                                                                                        نوروز ۹۲