کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه اچ.آی.وی و ایدز

وظایف مسول کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه اچ.آی.وی و ایدز به شرح ذیل می باشد:

  انتخاب اعضاء کارگروه.

 تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تایید و صدور ابلاغ.

 بررسی و جمع¬آوری اطلاعات و مستندات علمی در حوزه اچ.آی.وی و ایدز.

 تعامل با سازمان¬های مرتبط و فعال در حوزه اچ.آی.وی و ایدز.

 شناسایی ساختار کشور در حوزه اچ.آی.وی و ایدز.

 جمع آوری قوانین و مقررات داخلی و بین المللی در حوزه اچ.آی.وی و ایدز.

 جمع آوری منابع اجتماعی (خدمات) کشور در حوزه اچ.آی.وی و ایدز.

 مطالعه تطبیقی در حوزه اچ.آی.وی و ایدز در کشورهای مختلف و موفق.

 برگزاری هم¬اندیشی¬های تخصصی در حوزه اچ.آی.وی و ایدز.

 مشارکت¬ علمی در همایش¬های مرتبط و تهیه مقالات.

 تهیه شرح وظایف مددکاران اجتماعی در حوزه اچ.آی.وی و ایدز.

 آماده سازی کتاب یا جزوات علمی و آموزشی در حوزه اچ.آی.وی و ایدز.

 مستند سازی اقدامات کار گروه.

 ارائه گزارش مستمر به کارشناسان مسئول هماهنگی و پیگیری کار گروه¬های انجمن.

 

مسئول کارگروه: خانم منیره آرزومندی