کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه سالمندی

وظایف مسئول کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه سالمندی  به شرح ذیل می باشد:

 انتخاب اعضاء کارگروه.

 تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تایید و صدور ابلاغ.

 بررسی و جمع¬آوری اطلاعات و مستندات علمی در حوزه سالمندی.

 تعامل با سازمان¬های مرتبط و فعال در حوزه سالمندی.

 شناسایی ساختار کشور در حوزه سالمندی.

 جمع آوری قوانین و مقررات داخلی و بین المللی در حوزه سالمندی.

 جمع آوری منابع اجتماعی (خدمات) کشور در حوزه سالمندی.

 مطالعه تطبیقی در حوزه سالمندی در کشورهای مختلف و موفق.

 برگزاری هم¬اندیشی¬های تخصصی در حوزه سالمندی.

 مشارکت¬ علمی در همایش¬های مرتبط و تهیه مقالات.

 تهیه شرح وظایف مددکاران اجتماعی در حوزه سالمندی.

 آماده سازی کتاب یا جزوات علمی و آموزشی در حوزه سالمندی.

 مستند سازی اقدامات کار گروه.

 ارائه گزارش مستمر به کارشناسان مسئول هماهنگی و پیگیری کار گروه¬های انجمن.

 

مسئول کارگروه: خانم دکتر رقیه بهاری