کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه سوانح وبلایای طبیعی

وظایف مسول کارگروه مددکاری اجتماعی درحوزه سوانح وبلایای طبیعی به شرح ذیل می باشد:

انتخاب اعضاء کارگروه.

 تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تایید و صدور ابلاغ.

 بررسی و جمع¬آوری اطلاعات و مستندات علمی در حوزه سوانح وبلایای طبیعی.

 تعامل با سازمان¬های مرتبط و فعال در حوزه سوانح وبلایای طبیعی.

 شناسایی ساختار کشور در حوزه سوانح وبلایای طبیعی.

 جمع آوری قوانین و مقررات داخلی و بین المللی در حوزه سوانح وبلایای طبیعی.

 جمع آوری منابع اجتماعی (خدمات) کشور در حوزه سوانح وبلایای طبیعی.

 مطالعه تطبیقی در حوزه سوانح وبلایای طبیعی در کشورهای مختلف و موفق.

 برگزاری هم¬اندیشی¬های تخصصی در حوزه سوانح وبلایای طبیعی.

 مشارکت¬ علمی در همایش¬های مرتبط و تهیه مقالات.

 تهیه شرح وظایف مددکاران اجتماعی در حوزه سوانح وبلایای طبیعی.

 آماده سازی کتاب یا جزوات علمی و آموزشی در حوزه سوانح وبلایای طبیعی.

 مستند سازی اقدامات کار گروه.

 ارائه گزارش مستمر به کارشناسان مسئول هماهنگی و پیگیری کارگروه¬های انجمن.

 

مسئول کارگروه: خانم کبری محمدی