کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه صنعت و روابط کار

وظایف مسول کارگروه مددکاری اجتماعی درحوزه صنعت و روابط کار به شرح ذیل می باشد:
 انتخاب اعضاء کارگروه.
 تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تایید و صدور ابلاغ.
 بررسی و جمع آوری اطلاعات و مستندات علمی در حوزه مددکاری اجتماعی و صنعت و روابط کار.
 تعامل با سازمان های مرتبط و فعال در حوزه مددکاری اجتماعی و صنعت و روابط کار.
 شناسایی ساختار کشور در حوزه مددکاری اجتماعی و صنعت و روابط کار.
 جمع آوری قوانین و مقررات داخلی و بین المللی در حوزه مددکاری اجتماعی و صنعت و روابط کار.
 جمع آوری منابع اجتماعی (خدمات) کشور در حوزه مددکاری اجتماعی و صنعت و روابط کار.
 مطالعه تطبیقی در حوزه مددکاری اجتماعی و صنعت و روابط کار در کشورهای مختلف و موفق.
 برگزاری هم اندیشی های تخصصی در حوزه مددکاری اجتماعی و صنعت و روابط کار.
 مشارکت  علمی در همایش های مرتبط و تهیه مقالات.
 تهیه شرح وظایف مددکاران اجتماعی در حوزه مددکاری اجتماعی و صنعت و روابط کار.
 آماده سازی کتاب یا جزوات علمی و آموزشی در حوزه مددکاری اجتماعی و صنعت و روابط کار.
 مستند سازی اقدامات کار گروه.
 ارائه گزارش مستمر به کارشناسان مسئول هماهنگی و پیگیری کار گروه های انجمن.

مسول کارگروه آقای شهرام سرابی آسیابری

رئیس کمیته تخصصی انرژی: جناب آقای اسدی آرا

رئیس کمیته کارخانجات تولیدی و تبدیلی: سرکارخانم سیده فاطمه حسینی