کارگروه مددکاری اجتماعی و آسیب های اجتماعی

وظایف مسول کارگروه مددکاری اجتماعی و آسیب های اجتماعی  به شرح ذیل می باشد:

 انتخاب اعضاء کارگروه.
 تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تایید و صدور ابلاغ.
 بررسی و جمع آوری اطلاعات و مستندات علمی در زمینه آسیب های اجتماعی.
 تعیین اولویت های کارگروه با مشارکت اعضاء.
 تعامل با سازمان های مرتبط و فعال در حوزه آسیب های اجتماعی.
 شناسایی ساختار کشور در حوزه آسیب های اجتماعی.
 جمع آوری قوانین و مقررات داخلی و بین المللی در حوزه آسیب های اجتماعی.
 جمع آوری منابع اجتماعی (خدمات) کشور در زمینه آسیب های اجتماعی.
 شناسایی نقاط قوت و ضعف وظایف مددکاران اجتماعی در حوزه آسیب های اجتماعی.
 مطالعه تطبیقی در حوزه مددکاری اجتماعی و آسیب های اجتماعی در کشورهای مختلف و موفق.
 برگزاری هم اندیشی های تخصصی در زمینه آسیب های اجتماعی.
 مشارکت  علمی در همایش های مرتبط و تهیه مقالات.
 تهیه شرح وظایف مددکاران اجتماعی در حوزه آسیب های اجتماعی به تفکیک سطوح مختلف پیشگیری و آسیب اجتماعی..
 آماده سازی کتاب یا جزوات علمی و آموزشی در ارتباط با مددکاری اجتماعی و آسیب های اجتماعی.
 مستند سازی اقدامات کار گروه.
 ارائه گزارش مستمر به کارشناسان مسئول هماهنگی و پیگیری کار گروه های انجمن.

مسول کارگروه خانم  فریبا  درخشان نیا