کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه نهاد های قضایی

entesabوظایف مسئول کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه نهاد های نظامی و انتظامی به شرح ذیل می باشد:

 انتخاب اعضاء کارگروه.

 تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تایید و صدور ابلاغ.

 بررسی و جمع¬آوری اطلاعات و مستندات علمی در زمینه نهتد های قضایی.

 تعیین اولویت های کارگروه با مشارکت اعضاء.

 تعامل با سازمان¬های مرتبط و فعال در حوزه قضایی.

 شناسایی ساختار کشور در حوزه قضایی.

 جمع آوری قوانین و مقررات داخلی و بین المللی در حوزه قضایی.

 جمع آوری منابع اجتماعی (خدمات) کشور در زمینه قضایی.

 شناسایی نقاط قوت و ضعف وظایف مددکاران اجتماعی در حوزه قضایی.

 مطالعه تطبیقی در حوزه مددکاری اجتماعی و نهاد های قضایی در کشورهای مختلف و موفق.

 برگزاری هم¬اندیشی¬های تخصصی در زمینه نهادهای قضایی.

 مشارکت¬ علمی در همایش¬های مرتبط و تهیه مقالات.

 تهیه شرح وظایف مددکاران اجتماعی در حوزه نهاد های قضایی.

 آماده سازی کتاب یا جزوات علمی و آموزشی در ارتباط با مددکاری اجتماعی و نهادهای قضایی.

 مستند سازی اقدامات کار گروه.

 ارائه گزارش مستمر به کارشناسان مسئول هماهنگی و پیگیری کار گروه¬های انجمن.

مسئول کارگروه: آقای غلامعلی قربانی