کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه کودکان

وظایف مسئول کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه کودکان به شرح ذیل می باشد:

انتخاب اعضاء کارگروه.

تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تایید و صدور ابلاغ.

بررسی و جمع­آوری اطلاعات و مستندات علمی در زمینه کودکان.

تعیین اولویت های کارگروه با مشارکت اعضاء.

تعامل با سازمان­های مرتبط و فعال در حوزه کودکان.

شناسایی ساختار کشور در حوزه کودکان.

جمع آوری قوانین و مقررات داخلی و بین المللی در حوزه کودکان.

جمع آوری منابع اجتماعی (خدمات) کشور در زمینه کودکان.

شناسایی نقاط قوت و ضعف وظایف مددکاران اجتماعی در حوزه کودکان.

مطالعه تطبیقی در حوزه مددکاری اجتماعی و کودکان در کشورهای مختلف و موفق.

برگزاری هم­اندیشی­های تخصصی در زمینه کودکان.

مشارکت­ علمی در همایش­های مرتبط و تهیه مقالات.

تهیه شرح وظایف مددکاران اجتماعی در حوزه کودکان.

آماده سازی کتاب یا جزوات علمی و آموزشی در ارتباط با مددکاری اجتماعی و نهادهای کودکان.

 مستند سازی اقدامات کار گروه.

ارائه گزارش مستمر به کارشناسان مسئول هماهنگی و پیگیری کار گروه­های انجمن.

مسئول کارگروه: خانم مریم خاک رنگین