کارگروه مددکاری اجتماعی در نهادهای نظامی و انتظامی

انتصاب
انتصاب

وظایف مسئول کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه نهاد های نظامی و انتظامی به شرح ذیل می باشد:

 انتخاب اعضاء کارگروه.
 تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تایید و صدور ابلاغ.
 بررسی و جمع آوری اطلاعات و مستندات علمی در زمینه نهادهای نظامی و انتظامی.
 تعیین اولویت های کارگروه با مشارکت اعضاء.
 تعامل با سازمان های مرتبط و فعال در حوزه نهادهای نظامی و انتظامی.
 شناسایی ساختار کشور در حوزه نهادهای نظامی و انتظامی.
 جمع آوری قوانین و مقررات داخلی و بین المللی در حوزه نهادهای نظامی و انتظامی.
 جمع آوری منابع اجتماعی (خدمات) کشور در زمینه نهادهای نظامی و انتظامی.
 شناسایی نقاط قوت و ضعف وظایف مددکاران اجتماعی در حوزه نهادهای نظامی و انتظامی.
 مطالعه تطبیقی در حوزه مددکاری اجتماعی و نهادهای نظامی و انتظامی در کشورهای مختلف و موفق.
 برگزاری هم اندیشی های تخصصی در زمینه نهادهای نظامی و انتظامی.
 مشارکت علمی در همایش های مرتبط و تهیه مقالات.
 تهیه شرح وظایف مددکاران اجتماعی در حوزه نهادهای نظامی و انتظامی .
 آماده سازی کتاب یا جزوات علمی و آموزشی در ارتباط با مددکاری اجتماعی در نهادهای نظامی و انتظامی.
 مستند سازی اقدامات کار گروه.
 ارائه گزارش مستمر به کارشناسان مسئول هماهنگی و پیگیری کار گروه های انجمن.

مسئول کارگروه: آقای علی رضاییان