کارگروه مددکاری اجتماعی در نهاد های آموزشی

وظایف مسول کارگروه مددکاری اجتماعی درنهاد های آموزشی  به شرح ذیل می باشد:
 انتخاب اعضاء کارگروه.
 تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تایید و صدور ابلاغ.
 بررسی و جمع¬آوری اطلاعات در خصوص وضعیت موجود نقش مددکاران اجتماعی در مدارس و دانشگاه ها.
 تعامل با سازمان¬ها و نهاد های آموزشی مرتبط و فعال در حوزه  مددکاری اجتماعی و نهاد های آموزشی.
 شناسایی ساختار کشور در حوزه  مددکاری اجتماعی و نهاد های آموزشی.
 جمع آوری قوانین و مقررات داخلی و بین المللی در حوزه  مددکاری اجتماعی و نهاد های آموزشی.
 جمع آوری منابع اجتماعی (خدمات) کشور در حوزه  مددکاری اجتماعی و نهاد های آموزشی.
 مطالعه تطبیقی در حوزه  مددکاری اجتماعی و نهاد های آموزشی در کشورهای مختلف و موفق.
 تعامل مستمر با اساتید مددکاری اجتماعی.
 برگزاری هم اندیشی های تخصصی در حوزه  مددکاری اجتماعی و نهاد های آموزشی.
 مشارکت علمی در همایش های مرتبط و تهیه مقالات.
 تهیه شرح وظایف مددکاران اجتماعی در نهاد های آموزشی به تفکیک مدارس و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی.
 آماده سازی کتاب یا جزوات علمی و آموزشی در حوزه  مددکاری اجتماعی در  نهاد های آموزشی.
 مستند سازی اقدامات کار گروه.
 ارائه گزارش مستمر به کارشناسان مسئول هماهنگی و پیگیری کار گروه های انجمن.
مسول کارگروه آقای دکتر کاظم قجاوند