کارگروه مددکاری اجتماعی و سیاستگذاری اجماعی

 

 

کارگروه مددکاری اجتماعی و سیاستگذاری اجماعی

وظایف مسئول کارگروه مددکاری اجتماعی و سیاستگذاری اجماعی به شرح ذیل می باشد:

 انتخاب اعضاء کارگروه.

 تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تایید و صدور ابلاغ.

 جمع آوری اسناد بالا دستی در حوزه وظایف انجمن و گروههای هدف و موضوعات مرتبط با مددکاری اجتماعی.

 جمع آوری طرح ها و لوایح مرتبط با حوزه مددکاری اجتماعی و اعلام نظر به مراجع ذیربط با همکاری کارگروههای تخصصی، اساتید و کارشناسان خبره.

 هماهنگی جهت برگزاری نشست های تخصصی در ارتباط با حوزه سیاست گزاری اجتماعی.

 شناسایی نیازها و خلاء های قانونی مرتبط با حوزه مددکاری اجتماعی با همکاری کارگروههای تخصصی، اساتید و کارشناسان خبره.

 مستند سازی اقدامات انجام شده.

 ارائه گزارش مستمر به کارشناسان مسئول هماهنگی و پیگیری کار گروه¬های انجمن.

 

مسئول کارگروه: خانم فاطمه سلطانی