کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان

وظایف کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان  به قرار ذیل می باشد:

 انتخاب اعضاء کارگروه.
 تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تایید و صدور ابلاغ.
 بررسی و جمع¬آوری اطلاعات و مستندات علمی در حوزه بهداشت و درمان.
 تعامل با سازمان¬های مرتبط و فعال در حوزه بهداشت و درمان.
 شناسایی ساختار کشور در حوزه بهداشت و درمان.
 جمع آوری قوانین و مقررات داخلی و بین المللی در حوزه بهداشت و درمان.
 جمع آوری منابع اجتماعی (خدمات) کشور در حوزه بهداشت و درمان.
 مطالعه تطبیقی در حوزه مددکاری اجتماعی و بهداشت و درمان در کشورهای مختلف و موفق.
 برگزاری هم¬اندیشی¬های تخصصی در حوزه مددکاری اجتماعی و بهداشت و درمان.
 مشارکت¬ علمی در همایش¬های مرتبط و تهیه مقالات.
 تهیه شرح وظایف مددکاران اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان.
 آماده سازی کتاب یا جزوات علمی و آموزشی در ارتباط با مددکاری اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان.
 مستند سازی اقدامات کارگروه.

مسول کارگروه: آقای پرویز فیروزی