کارگروه مددکاری اجتماعی و سکونت گاه های غیررسمی

20121015193410شرح وظایف کمیته حقوقی در انجمن مددکاری اجتماعی ایران

 انتخاب اعضاء کارگروه.
 تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تایید و صدور ابلاغ.
 بررسی و جمع آوری اطلاعات و مستندات علمی در زمینه سکونت گاه های غیررسمی.
 تعامل با سازمان های مرتبط و فعال در حوزه سکونت گاه های غیررسمی.
 شناسایی ساختار کشور در حوزه سکونت گاه های غیررسمی.
 جمع آوری قوانین و مقررات داخلی و بین المللی در حوزه سکونت گاه های غیررسمی.
 جمع آوری منابع اجتماعی (خدمات) کشور در زمینه سکونت گاه های غیررسمی.
 مطالعه تطبیقی در حوزه سکونت گاه های غیر رسمی در کشورهای مختلف و موفق.
 برگزاری هم اندیشی های تخصصی در زمینه سکونت گاه های غیررسمی.
 مشارکت  علمی در همایش های مرتبط و تهیه مقالات.
 تهیه شرح وظایف مددکاران اجتماعی در سکونت گاه های غیررسمی با بهره گیری از روش مددکاری جامعه ای.
 آماده سازی کتاب یا جزوات علمی و آموزشی در ارتباط با مددکاری اجتماعی و سکونت گاه های غیررسمی.
 مستند سازی اقدامات کار گروه.
 ارائه گزارش مستمر به کارشناسان مسئول هماهنگی و پیگیری کار گروه های انجمن.

مسول کارگروه مددکاری اجتماعی و سکونت گاه های غیررسمی آقای عباسعلی یزدانی