کارگروه آموزش و پژوهش

 انتخاب اعضاء کارگروه.
 تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تایید و صدور ابلاغ.
 برنامه ریزی برای برگزاری نشست های تخصصی و علمی ماهانه و تعیین موضوعات نشست های تخصصی علمی انجمن با هماهنگی با رییس انجمن.
 برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های آموزشی برای اعضاء انجمن و تعیین اولویت های آموزشی.
 شناسایی اولویت های پژوهشی کشور و سازمان های مرتبط با حوزه مددکاری اجتماعی و تعامل با سازمان ها برای همکاری های پژوهشی .
 استخراج همایش های ملی و بین المللی مرتبط با حوزه مددکاری اجتماعی و اطلاع رسانی به موقع به اعضاء از طرق مختلف.
 پیگیری برای اخذ درجه آموزشی برای انجمن از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به منظور اخذ مجوز برای برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت.
 برنامه ریزی برای راهنمایی دانشجویان مقطع های کارشناسی ارشد و دکتری در انتخاب موضوعات دارای اولویت در حوزه مددکاری اجتماعی و انجام همکاری های لازم.
 پیگیری برای ایجاد کتابخانه تخصصی مددکاری اجتماعی در انجمن.
 پیگیری برای اشتراک مجلات تخصصی مرتبط در حوزه مددکاری اجتماعی.
 مستند سازی اقدامات کارگروه.
 ارائه گزارش مستمر به کارشناسان مسئول هماهنگی و پیگیری کارگروه های انجمن.

نام مسئول: آقای مهدی سروی