گزارش جلسه کارگروه سکونتگاه های غیررسمی مورخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۲

در روز سه شنبه مورخ ۲۷ فروردین دومین جلسه کارگروه سکونتگاه های غیررسمی در سال جدید برگزار شد. در این جلسه در خصوص کارکردهای مورد انتظار کارگروه و حوزه ها و سازمانهایی که در این مورد می توان با آنها ارتباط گرفت بحث شد. بحث اصلی این جلسه، برگزاری نشست تخصصی مددکاری اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی و ملزومات و محتوای این نشست بود. در این جلسه پیشنهادهای مختلفی مطرح و تصمیمات مشخصی اخذ شد و برخی از مهمترین محورهایی که در این نشست قابل طرح است تعیین گردید و مقرر شد این محورها، پیش از نشست در اختیار مدعوین و سایر صاحبنظران و مددکاران اجتماعی قرار بگیرد. همچنین تقسیم کار در مورد فراهم نمودن تدارکات این نشست بین اعضای کارگروه انجام شد.

عباسعلی یزدانی

مسئول کارگروه

۲۷ فروردین ۱۳۹۲