گزارش سیل۲: گزارش اقدامات استان خوزستان

در پی سیلاب های مداوم در استان خوزستان در ادامه بخشی از اقدامات همکاران انجمن در نمایندگی استان خوزستان آمده است:

با اعلام وضعیت هشدار سیل در خوزستان، از همان روزهاى اول انجمن مددکاران اجتماعى ایران در استان خوزستان با مسئولیت خانم طیبه جعفرى ضمن اعلام همکارى از طریق ستاد بحران استاندارى خوزستان و با هماهنگى سازمانهاى مردم نهاد بطور میدانى وارد بحران شدند.

براى اولین بار در خوزستان تیم مددکاری اجتماعى متشکل از ده مددکار اجتماعى با تیم روانشناسى یک گروه تشکیل دادند و پس از آموزشهاى اولیه به هفت گروه تقسیم شدند و به مناطقى که کمپ هاى اسکان موقت مردم در آن دایر است اعزام شدند.

این تیم قرار است سه مرحله ى ارزیابى، مداخله و درمان را با همکارى هم انجام دهند و
هم اکنون در مرحله ى ارزیابى، مددکاران اجتماعى وارد کمپ ها شدند و به بررسى وضعیت خانواده و نیازهاى آنان می پردازند.

همچنین از ستاد بحران استاندارى خوزستان براى مددکاران اجتماعى کارت هاى مخصوص براى ورود به مناطق و کمپ ها صادر شده است.

شایان ذکر است هم اکنون ٢٠ هزار نفر از جمعیت سیل زده ى استان خوزستان در کمپ هاى اسکان موقت مستقر شده اند و انجمن مددکاران اجتماعى خوزستان تا پایان وضعیت بحران به ارائه خدمات اجتماعى به خانواده هاى آسیب دیده ادامه خواهد داد.

با سپاس از خانم طیبه جعفرى و کلیه همکاران در استان کرمانشاه

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 

تصاویر/