گزارش عملکرد انجمن از سال ۸۹ تا ۹۵

برای شرکت در فراخوان نقد عملکرد انجمن مددکاران اجتماعی ایران می توانید گزارش عملکرد انجمن را از فایل زیر دانلود و مطالعه کنید:

Amalkarde Anjoman Madadkaran Ejtemaei Iran

111