گزارش عملکرد سه ماهه دوم انجمن مددکاران اجتماعی ایران

گزارش عملکرد انجمن مددکاران اجتماعی ایران در سه ماهه دوم سال ۹۷ به تفکیک عملکرد در بخشهای مختلف را می توانید در فایل زیر ملاحظه بفرمایید.

گزارش عملکرد سه ماهه دوم انجمن مددکاران اجتماعی ایران ( از تیرماه تا شهریور ۱۳۹۷)