فراخوان نقد عملکرد انجمن

111

همانگونه که استحضار دارید یکی از انتظاراتی که از دستگاه های اجرایی و انجمن ها و … می رود  نقد عملکرد آنها است تا از این طریق نقاط قوت و ضعف شناسایی و امکان تدوین راهکارهایی مناسب برای ارتقاء توانمندی ها و کاستن از ضعف ها فراهم شود.

به همین منظور انجمن مددکاران اجتماعی ایران در نظر دارد عملکرد خود را از طریق فراخوان در معرض قضاوت اعضاء و اساتید محترم برساند.

لطفاً نقد خود از عملکرد انجمن مددکاران اجتماعی ایران و یا پیشنهاد برای بهبود عملکرد آن را از مسیرهای زیر به ما برسانید:

 

شماره فکس: ۰۲۱۶۶۵۶۱۷۸۷

شماره تلفن: ۰۲۱۶۶۵۶۱۶۶۹

۰۲۱۶۶۵۶۱۶۹۴

ایمیل: info@socialwork.ir

 

حسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

گزارش عملکرد انجمن را می توانید از فایل زیر دانلود کنید:

“Amalkarde Anjoman Madadkaran Ejtemaei Iran”