تفاهم نامه همکاری انجمن مددکاران اجتماعی ایران با سازمان ساترا

به گزارش جامجم سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر(ساترا) و انجمن مددکاران اجتماعی ایران به منظور پیشگیری و ارائه خدمات مددکاری اجتماعی آسیبدیدگان فضای مجازی تفاهمنامه همکاری منعقد کردند. جلسه انعقاد این تفاهمنامه با حضور علی سعد، معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا و سیدحسن موسویچلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران برگزار شد.

معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا و رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در این جلسه با تمرکز بر خلاء نگاه تخصصی به پیشگیری و مددکاری اجتماعی آسیبدیدگان فضای مجازی به گفتوگو پرداختند؛ همچنین در ادامه روندها و رویکردهای جهانی مرتبط با این حوزه نیز مورد بحث قرار گرفت.

بر همین اساس ساترا علت ورود و تمرکز خود به این حوزه را عدم وجود یک نهاد متولی تخصصی برای استفاده از ظرفیت همه نهادها و ساختارهای موجود در این زمینه عنوان کرد؛ در همین راستا و با اعلام ساترا یک کمیسیون بین دستگاهی با حضور نمایندگان و دستگاههای حاکمیتی مرتبط با این حوزه، سمنها و پلتفرمها تشکیل خواهد شد تا به طور تخصصی در زمینه آسیبدیدگان فضای مجازی سیاستگذاری و با بهرهگیری از ظرفیت‌ این دستگاهها برای اجرای برنامههای در نظر گرفته شده اقدام کند.

ارائه گزارش در رابطه با فعالیتهای انجمن مددکاران اجتماعی ایران و دغدغههای این انجمن در مورد آسیبدیدگان فضای مجازی توسط موسویچلک، از دیگر بخشهای این جلسه بود.

در پایان این جلسه سعد و موسویچلک با امضای تفاهمنامه برای موفقیت برنامههای پیشرو و ادامه همکاری در آینده و در زمینههای مرتبط ابراز امیدواری کردند.