بیانیه فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی برای شصتمین اجلاس کمیسیون توسعه اجتماعی

فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی که سازمانی غیردولتی و در موقعیت مشاوره با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد میباشد بیانیه زیر را برای شصتمین اجلاس کمیسیون توسعه اجتماعی صادر کرده است .

این فدراسیون شامل ۱۴۶ انجمن مددکاران اجتماعی است که نماینده بیش از۵ میلیون نفر مددکار اجتماعی هستند (بیانیه اجلاس ۲۰۲۱ فدراسیون راجع به پیش نویس حقوق توسعه) .

رسالت فدراسیون دفاع از عدالت اجتماعی ، حقوق بشرو توسعه اجتماعی از طریق طرحها ، اقدامات ، برنامه ها وتشویق بهترین الگوهای شغلی درمحدوده همکاریهای بین المللی است ( اجلاس ۲۰۲۱ فدراسیون راجع به فدراسیون) . فدراسیون از شعارشصتمین اجلاس کمیسیون توسعه اجتماعی که بهبود فراگیروبازیابی سلامت از کووید -۱۹بمنظورمعیشت پایدار، رفاه ومنزلت همگانی : امحاء فقروگرسنگی درتمام اشکال وابعاد آن برای وصول به برنامه ۲۰۳۰ میباشد حمایت می نماید .

این فدراسیون همراه با اعضاء مددکارخویش برنامه جهانی ۲۰۱۰-۲۰۲۰ برای مددکاری اجتماعی و توسعه اجتماعی را برقرارنموده است . برنامه جهانی دراستقرارو به ثمررساندن اهداف توسعه پایدار، کوشش درجهت ایجاد جوامع هماهنگتروتقویت ندای حرفه مددکاری اجتماعی نقشی اساسی ایفا نموده است ( فدراسیون ، ۲۰۲۱، دعوت به مشارکت ) . شعار برنامه جهانی ۲۰۲۰-۲۰۳۰ Ubuntu : من هستم چون ما هستیم میباشد – که حامی انسجام اجتماعی وهمبستگی جهانی ومفهومی است که با دیدگاه مددکاری اجتماعی درهمبستگی تمام مردم ومحیط زندگی آنان هماهنگ است . شعارمذکورازنیازبه همبستگی جهانی وتاکید بردانش وتفکر بومی سخن میگوید (فدراسیون ، ۲۰۲۱ ، روز جهانی مددکاری اجتماعی ) .

مددکاران اجتماعی با تامین حمایتهای روانی ، برقراری نظام های تعلیمات غیررسمی ، واداشتن موسسات خدمات اجتماعی به ادامه فعالیت هنگام تعطیل سایر موسسات وادغام و هماهنگ سازی مشاغل تغییر پذیرنقشی محوری درمواجهه با تاثیر کووید-۱۹ ایفا کرده اند . این تجارب مقابله با بیماری همه گیردرترغیب جامعه به مداخله دربهبود همگانی ، ایجاد تلاشهای هم افزا برای سیاست گزاری وارائه خدمات اجتماعی بعنوان قرارگاه مقابله ودفع بلا بجای تکیه برمداخله موسسات بکار خواهد رفت (فدراسیون ، ۲۰۲۰ ، واکنش مددکاری اجتماعی به کووید-۱۹) .

برابری در واکسیناسیون

برابری واکسیناسیون درسطح جهانی حاصل نشده است . ازهر دونفر در کشورهای پر درآمد یکنفر واکسینه شده ولی درکشورهای کم درآمد این رقم یکنفر از هربیست و دونفراست (برنامه توسعه سازمان ملل ، ۲۰۲۱ ، قرارگاه جهانی برابری واکسیناسیون ) . کشورهای کم درآمد بخاطر نابرابری در واکسیناسیون درمعرض تاثیرات منفی شدید تری از جهات اقتصادی هستند (برنامه توسعه سازمان ملل ، ۲۰۲۱ ، قرارگاه جهانی برابری واکسیناسیون ) . دسترسی جهانی برابر به واکسیناسیون امری حیاتی برای حفاظت جمعیتِ درخطروتخفیف صدمات اقتصادی ناشی از بیماری همه گیرمیباشد (سازمان بهداشت جهانی ،۲۰۲۱ ، چرا واکسیناسیون لازم است ) .

فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی بعنوان عضوی از یک وحدت وسیعتردرماه می ۲۰۲۱ از کشورهای G-7 درخواست نمود تا نقش متخصصین خط مقدم مبارزه را که با بهترین تجربیات دستورالعملی آزموده را تنظیم کرده اند برسمیت شناسند . هدف ایجاد راه حلی جهانی برای این بیماری همه گیروامکان توزیع برابرواکسن با بهره گیری ازاین همکاری برای مشارکت اجتماعات بوده است (فدراسیون ، ۲۰۲۱ ، بکمک هم میتوان برکووید۱۹ غلبه نمود ) . بهبود فراگیروبازیابی سلامت از کووید-۱۹ مستلزم رشدوتوسعه نظامهای بهداشت و حفاظت اجتماعی جهت مقابله با نابرابریهای موجود و تجهیزکشورها درپاسجگویی به نیازهای مردم ومقابله با بیماریهای فراگیر بالقوه درآینده است (فدراسیون ، ۲۰۲۱ ، همیاری درایجادجهان نواقتصادی – اجتماعی ) .

حفاظت اجتماعی و رفع فقر

بیش از۱۵۰ میلیون نفربه جمعیت ۳/۱ میلیارد نفرمردمی که بافقر مداوم وهمه جانبه زندگی میکنند وتنگدستی آنان با بحران اقلیم وبیماری عالمگیر کووید-۱۹تشدید شده افزوده میشود (بانک جهانی  ، ۲۰۲۰ ، گزارش فقرورونق مشترک ) . ویروس کرونا به تنهایی موجب تشدید بی خانمانی ، فقدان دسترسی به آب سالم ، وامنیت غذایی شده که تاثیرفراوانی برپایداری محیط زندگی و رفاه اجتماعی داشته است . مردم درمقابله با آشفتگی اقتصادی ضمن بی ثباتی ناشی ازبدهی های کاهش ناپذیرتاثیراتی خلاف آسایش روانی را تجربه میکنند . سازمانهای مالی بین المللی فقرجهانی را تثبیت میکنند . برای بهبود معاش و تحقق برنامه ۲۰۳۰ باید ارجحیت این موسسات کاهش مسئولیت های مالی کشورهای بدهکار باشد (فدراسیون ، ۲۰۱۴ ، جهانی شدن و محیط ندگی) .

حق رشد وتوسعه همگانی کلید ایجاد نظام حفاظت اجتماعی برای نجات از کووید-۱۹ و امحاء فقر و گرسنگی است . فدراسیون با پیش نویس همایش حقوق رشد انسانی موافق است زیرابدون چنین حقوقی همه مردم توانائی کوشش درتحقق زندگی برخوردار ازامکانات اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی وفرهنگی نخواهند داشت . همایش حقوق توسعه از طریق مشارکت دادن مردم وحفظ موقعیت جوامع بین المللی بعنوان رابط بین برنامه ۲۰۳۰ واهداف توسعه پایدار عمل میکند (فدراسیون ۲۰۲۱ ، بیانیه فدراسیون درمورد پیش نویس همایش حقوق توسعه ) .

نظر فدراسیون این است که نظامهای متغیر حفاظت اجتماعی بمنزله مصالح اصلی ساختاریست که موجب ازبین بردن فقر میشود (فدراسیون ، ۲۰۲۰ ، نظامهای متغیرحفاظت اجتماعی عناصر اصلی رفع فقرمیباشند ) . نظامهای حفاظت اجتماعی برای ایجاد ثبات درزندگی روزمره اجتماعات آسیب پذیر عواملی حیاتی بحساب می آیند . بحران جهانی فقرتاثیری بازدارنده برگروههای حاشیه نشین بخصوص زنان ، کودکان ، افراد ناتوان ومردم بومی میگذارد . مددکاران اجتماعی توان ایجاد تغییر در نظامهای حفاظت اجتماعی برای بی اثرکردن ساختارهای تبعیض آمیزوپذیرش قابلیت مردم فقیررا جهت اصلاح حال خویش دارند . فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی معتقداست که افراد واجتماعات به منظور ارتقاء نظامها باید جهت ایجاد مداخله پایدارجهانی متحد شوند وبه این ترتیب اجتماعاتی انعطاف پذیربرای دنیای اقتصادی – اجتماعی وآمادهِ پذیرش امراض واگیرِ آینده ، همچنین آمادهِ راهنمایی برای تحقق برنامه ۲۰۳۰   که پایان دادن به فقر همگانی است پدید آورند (فدراسیون ، ۲۰۲۱ ، با اتحادمیتوان برکووید۱۹ غلبه کرد .

زندگی پایدار

زندگی پایدار مردم وتمایلاتشان را محور توسعه قرار میدهد وآنان را در ایجاد فرصتها توانمند میسازد . دسترسی بیشتربه سرمایه های اجتماعی ، انسانی ، فیزیکی ، مالی و طبیعی عوامل موثر براولویتهای زندگی را افزایش میدهد . موافقتهای بازرگانی بین المللی با ترویج استثماروتداوم فاصله فزاینده فقر و ثروت تاثیراتی منفی برزندگی مردم آسیب پذیرمیگذارد . مردم بومی ضمن دست یابی بر زمینهای اجدادی با کار وتلاش به بازسازی محیط زندگی طبیعی خود می پردازند وفرصتهای بهداشتی و اقتصادی مناسب با فرهنگ خویش را پدید می آورند . توانمند سازی تولیدکنندگان خرده پا ، کشاورزان مستقل خانوادگی یاانجمنهای گروهی برای حفظ خودکفایی ومالکیت پایداری را میسر میسازد .

فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی از برقراری توافقهای تجارت بین المللی منصفانه که مشوق حقوق بشر، نرخ بندی مناسب وظرفیت سازی برای کشورهای درحال رشد باشد حمایت میکند(فدراسیون ، ۲۰۱۹ ، توافقات تجارت بین المللی منصفانه و پایدار) . توافقات تجارت بین المللی منصفانه تامین غذا را که مشوق توانائی مردم به برقراری ثبات وضع خود وجامعه خود با دست یابی به حق تولید غذا بدون کنترل و محدودیتهای دولتی میگردد سبب میشود . اجتماعات بومی از تامین غذایی برای توسعه زندگی پایداربهره برداری میکنند . حرفه مددکاری اجتماعی ضمن ارتباط با این اجتماعات جوامع حاشیه نشین را به مشارکت در پیشگیری ازبلاهای آینده ومحو فقروبهبود وضعیت ترغیب مینماید .

پیشنهادها :

بیماری همه گیر کووید-۱۹ درگیری و توسعه همگانی تمام عوامل محلی ، ملی وجهانی را برای نجات ازاین بلای عالمگیر می طلبد . اصلاح شیوه های دسترسی به تولید ، مصرف و ذخیره سازی برای وصول به حق توسعه به مددکاران اجتماعی امکان میدهد که برای توانبخشی درتوسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع درحال پیشرفت بکوشند . کوشششهای جمعی اقدام برای محو فقر و گرسنگی را درپیروی ازاهداف برنامه ۲۰۳۰ میسر میسازد .  لازم است که کلیه کشورها در تخیف سوء تاثیربهداشتی و اقتصادی کووید-۱۹برای بهبود وضع مردم خود بکوشند . فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی پیشنهادهای زیر را ارائه مینماید :

  • با مشارکت کنندگان ، اجتماعات ، سازمانهای رفاهی و بهداشتی وجمعیت های آسیب پذیر برای پیشرفت شمول واهمیت دادن به آنها در امر ایجاد حفاظت اجتماعی پایدار و موثر همکاری کنید .
  • حقوق مالکیت معنوی واکسن کووید-۱۹ را برای کشورهای کم درآمد نادیده بگیرید .
  • به پیشرفت و توانمندسازی مردم حاشیه نشین که درفقر زندگی میکنند برای مشارکت فعال در مراحل تصمیم گیری جهت تغییر نظامها ورفع فقرازطریق اقدامات جمعی وپایدارکمک کنید .
  • در موافقت نامه های تجارت بین المللی برای تقویت امور کشاورزی محلی بمنظور امنیت زیر ساختهای اجتماعی و اقتصادی که موجب تقویت انعطاف پذیری اشخاص واجتماعات میشود ارجحیت قائل شوید .
  • تمام دولتها وادارنمایید که به پیشرفت تولید و توسعه موادغذایی برای بهبود منابع طبیعی وزندگی پایدار، رفاه ومنزلت تمام مردم توجه نمایند .
  • مجموعه ای از رهبری برای ایجاد تغییرفراهم نمایید که مددکاران اجتماعی و نهادهای دارای تجارب لازم رابرای ارتقاء اهداف توسعه پایداربمنظور رفع فقر و گرسنگی به پیش براند .

منبع: وبسایت فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی

ترجمه: هاشمی نیک، عضو کمیته بین الملل انجمن مددکاران اجتماعی ایران