برچسب ها

نخستین جشنواره ملی ایده های برتر اجتماعی

اهداف

مهمترین اهداف طرح عبارتند از: الف) شناسایی ایده های جدید در زمینه موضوعات مرتبط با مددکاری اجتماعی ب) حساس سازی کارشناسان و مسئولین نسبت به امور اجتماعی ج) بومی کردن ایده های اجتماعی در کشور د) طرح ایده های قابل طرح در جامعه جهانی در…

موضوعات و محورهای جشنواره

با توجه به ماموریت های اصلی مددکاری اجتماعی در زمینه «کمک به ارتقاء مستمر کیفیت زندگی مردم» و «توسعه شاخص های سلامت اجتماعی» ایده ها می تواند حول محور ها یا موضوعات ذیل باشد: -    پیشگیری از آسیب های اجتماعی -    پیشگیری از معلولیت ها…

مراحل اجرای طرح

الف) تشکیل کمیته علمی- اجرایی: این کمیته متشکل از نمایندگان انجمن مددکاران اجتماعی ایران،اساتید دانشگاه هاو نمایندگان دستگاه های اجرایی  وتشکل های غیر دولتی مرتبط می باشد که حسب موضوع و ایده طرح شده افراد تعیین می گردند. ب)فراخوان: به…

مالکیت معنوی ایده ها

به منظور ثبت مالکیت معنوی ایده ها انجمن در نظر دارد موضوع را از طریق دستگاه مربوطه و تا حصول نتیجه و قانونی شدن ثبت مالکیت معنوی پیگیری نماید.

زمان برگزاری جشنواره

زمان برگزاری اولین دوره جشنواره پاییز 1392 است. در صورت استقبال مرحله بعدی طرح هم می تواند اجرا شود بگونه ای که سالانه یا هر دو سال یکبار(دوسالانه) طرح اجرا و جشنواره آن برگزار شود.