برچسب ها

آموزش و پژوهش

کارگروه آموزش و پژوهش

 انتخاب اعضاء کارگروه.  تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تایید و صدور ابلاغ.  برنامه ریزی برای برگزاری نشست های تخصصی و علمی ماهانه و تعیین موضوعات نشست های تخصصی علمی انجمن با هماهنگی با رییس انجمن.  …