برچسب ها

نهادهای قضایی

برگزاری دومین نشست تخصصی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

دومین نشست تخصصی انجمن مددکاران اجتماعی ایران با موضوع مددکاری اجتماعی در زندانها و خدمات اجتماعی تخصصی مورد نیاز زندانیان و خانواده هایشان در تاریخ 91/4/22 در محل ندامتگاه بزرگ تهران با حضور بیش از 85 نفر از اساتید مددکاری اجتماعی، اعضای…