پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی رونمایی شد/ شعار محیط زیست ادامه دارد

روز جهانی مددکاری اجتماعی در سال ۲۰۱۸ بیستم مارس مصادف با ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۶ خواهد بود.

پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی در وبسایت فدراسیون جهانی بارگذاری شد و شعار توسعه اجتماعی و پایداری زیست محیطی که سال گذشته انتخاب شده بود در آن تکرار شده است.

این انتخاب به دلیل اهمیت موضوع محیط زیست در جهان امروز و مبتنی بر دستور کار مددکاری اجتماعی توسعه اجتماعی است.

پوستر این روز را می توانید در لینک وبسایت فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی ببینید.

screenshot_56-734x1024