نشست روز جهانی مددکاری اجتماعی در شیراز

نشست صمیمی جمعی از مددکاران اجتماعی شیراز دردفتر انجمن مددکاران اجتماعی در استان فارس بمناسبت روز جهانی مددکاری اجتماعی برگزار شد.

دراین نشست که عصر روز  ۱۳اسفند۹۷ برپا گردید دررابطه با برگزاری همایش بزرگ روز مددکاری اجتماعی دراوایل سال آینده مذاکره به عمل آمد.

در انتهای برنامه پیشنهاد ایجاد یک کمیته کاری ارائه و مقرر شد تا در اسرع وقت این کمیته تشکیل و کار خود را آغاز نماید.

برای این نشست، کیک کوچکی هم به مناسبت روز جهانی با لگوی انجمن مددکاران اجتماعی تهیه شده بود.

 

گزارش تصویری/