مرور برچسب

برنامه ریزی اجتماعی

معرفی کتاب: برنامه ریزی اجتماعی (تدوین،پایش و ارزشیابی مداخلات اجتماعی)

نيازسنجي اختصاصي زماني انجام مي شود كه مي خواهيم براي يك مشكل اجتماعي خاص مثل جرم، خشونت، فرار از مدرسه يا اعتياد اطلاعات بيشتري جمع آوري كنيم تا بتوانيم براي آن مشكل اجتماعي، مداخله اجتماعي تدوين كنيم. سوالي كه اينجا مطرح مي شود،…