مرور برچسب

حسن موسوی چلک

سخن دبیر علمی سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران

با تصویب سند چشم انداز ایران 1404 مقرر شد در چهار برنامه پنج ساله توسعه ویژگی های مورد انتظار کشور در این سند تحقق پیدا کند.ازجمله این ویژگی ها می توان به جامعه برخوردار از امنیت، سلامت، خانوداه مستحکم، رفاه و ...اشاره کرد.به همین منظور قبل…