مرور برچسب

رفاه اجتماعی

همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه

انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران در نظر دارد، در راستای فراهم نمودن زمینه تأثیرگذاری جامعه علمی کشور بر فرایند سیاست گذاری و برنامه ریزی رفاهی در کشور، "همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه" را با همکاری دستگاه­های اصلی مرتبط با رفاه…