مرور برچسب

معرفی کتاب

معرفی کتاب: برنامه ریزی اجتماعی (تدوین،پایش و ارزشیابی مداخلات اجتماعی)

نيازسنجي اختصاصي زماني انجام مي شود كه مي خواهيم براي يك مشكل اجتماعي خاص مثل جرم، خشونت، فرار از مدرسه يا اعتياد اطلاعات بيشتري جمع آوري كنيم تا بتوانيم براي آن مشكل اجتماعي، مداخله اجتماعي تدوين كنيم. سوالي كه اينجا مطرح مي شود،…

معرفی کتاب: “چگونه می توان یاریگر موثری شد؟”

یکی از مسئله های مهم یاوران حرفه ای به ویژه نودانش آموختگان یا کسانی که در سالهای اول کاری خود هستند چالشهایی است که در کار با مراجعین دشوار با آنها مواجه می شوند. اینکه پرونده های سخت را چگونه در فرایند حرفه ای آغاز کنند و پیش ببرند،…