مرور برچسب

نظرسنجی، نظرات، فعالیتها، انجمن

نظرسنجی: پیشنهاد شما برای تدوین رئوس فعالیتهای آتی انجمن چیست؟

طی سالهای اخیر فعالیتهای متنوعی با همت همه اعضای انجمن در سراسر کشور صورت گرفته است. برگزاری یا مشارکت در همایشها و نشستهای علمی و تخصصی مختلف در سطح ملی و استانی، حضور در کمیسیونها، کارگروه ها و کمیته های سیاستگذاری، امضای تفاهم نامه های…